Chi bộ

1. Hồ Chí Hà: Bí thư
2. Nguyễn Đình Toàn
3. Huỳnh Ngọc Thục
4. Nguyễn Thị Kính
5. Hồ Minh Đích
6. Nguyễn Đông
7. Tô Thị Huyền
8. Đinh Quốc Tùng

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP:

Trước đây, khi Trung tâm GDTX Quảng Nam được thành lập vào năm 1997, đảng viên của trung tâm được ghép với đảng viên của phòng GDTX-CN thuộc sở GD&ĐT thành chi bộ 1 để sinh hoạt. Đến năm 2006, chi bộ 1 được tách ra và trung tâm GDTX được thành lập riêng một chi bộ, hiện nay là chi bộ 8. Chi bộ 8 (Chi bộ TTGDTX Quảng Nam) là chi bộ thuộc đơn vị sự nghiệp của Sở GD&ĐT Quảng Nam, trực thuộc đảng bộ Sở GD&ĐT Quản Nam.

II. CƠ CẤU TỔ CHƯC:

Hiện nay chi bộ có 08 đảng viên, trong đó có 06 nam, và 02 nữ.
Chi bộ có 1 bí thư phụ trách chung và công tác tổ chức; 01 đ/c phụ trách công tác đoàn thể; 01 Đ/c phụ trách công tác đảng vụ và 01 Đ/c phụ trách công tác thủ quĩ.
Số đảng viên được phân bổ công tác và theo dõi công tác đảng ở các bộ phận như sau:

- Phòng TC-HC có 04 đảng viên.
- Phòng Quản lý đào tạo có 02 đảng viên.
- Tổ chuyên môn có 02 đảng viên.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ:

a. Về nhiệm vụ: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị một cách toàn diện về mọi mặt. Thông qua chính quyền, tổ chức công đoàn và nhiệm vụ của từng đảng viên để triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ hằng tháng một cách cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và sát với chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

b. Việc tổ chức các hoạt động của chi bộ:
- Lãnh đạo đảng viên và quần chúng thực hiện tốt các cuộc vận động tạo ra phong trào quần chúng một cách đều khắp trong cơ quan; trong đó cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được chi bộ quán triệt và tổ chức đi vào chiều sâu, cụ thể mỗi đảng viên và quần chúng đăng ký một mẫu chuyện kể về Bác để học tập và làm theo; đồng thời vạch ra chương trình hành động cụ thể để làm theo nội dung nêu trong mẫu chuyện ấy. Cuối đợt có tổng kêt báo cáo cụ thể trong chi bộ và ở từng bộ phận để được góp ý.
- Thường xuyên lãnh đạo chính quyền và công đoàn tổ chức các phong trào quần chúng hưởng ứng các cuộc vận động trong toàn ngành, tổ chức các hình thức tham quan học tập, xây dựng đời sống tinh thần tốt trong đội ngũ.
- Công tác xây dựng đảng được chú ý, công tác phảt triển đảng được tăng cường.

LỊCH HỌC VÀ THI

Liên kết Website

select

Trang thông tin điện tử Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Địa Chỉ: 124B Trần Quý Cáp - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3812087
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập