Phòng quản lý đào tạo

- Tổ chức mở các lớp THPT theo hệ GDTX, các lớp nghề phổ thông, các lớp chứng chỉ Tin học và ngoại ngữ theo mọi cấp độ, các lớp Đại học hệ VLVH, các lớp chuyên đề ngắn hạn.
- Quản lý hoạt động dạy và học của các lớp trên.
- Tổ chức thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp, thi hết môn theo kế hoạch của các Trường có liên kết đào tạo.

Điện thoại: 05103 818 990


Trưởng phòng: Doãn Bá Nguyên

Điện thoại: 05103 818 990

Di động : 0986 800 189

Email: doannguyenps@gmail.com

-

- Chịu trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, đào tạo và liên kết đào tạo của trung tâm;

- Kiểm tra, lưu trữ và sắp xếp các loại hồ sơ của học viên theo đúng qui định (học viên hệ Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp - Dạy nghề) theo từng lớp, từng khóa, từng năm học một cách khoa học, an toàn;

- Quản lý và kiểm tra việc ghi điểm vào sổ gọi tên ghi điểm của giáo viên bộ môn 2 lần/1 học kỳ; kiểm tra ghi điểm danh của giáo viên chủ nhiệm hàng tháng (hạn chót ngày 15 của tháng sau liền kề). Định kỳ nhập và quản lý điểm số của học viên trên máy tính theo yêu cầu của giám đốc.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và quản lý hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, kiểm tra việc cấp các loại chứng chỉ theo quy định.

- Định kỳ mỗi tháng phối hợp với thủ quỹ kiểm tra số học viên chưa đóng học phí và các khoản thu khác;

- Tổ chức in đề kiểm tra định kỳ và đảm bảo bảo mật đề kiểm tra.

- Theo dõi và hướng dẫn việc quản lý và cấp phát các văn bằng, chứng chỉ .

- Thực hiện các chế độ thống kê về số liệu chuyên môn theo yêu cầu của Sở và của Ban giám đốc; soạn thảo các loại báo cáo chuyên môn theo quy định.

- Làm việc với phòng Khảo thí, phòng Giáo dục thường xuyên về công tác chuyên môn.

- Chỉ đạo việc thực hiện các hồ sơ sổ sách: học bạ, sổ danh bộ, sổ điểm lớp, sổ cấp phát văn bằng, sổ xét duyệt, sổ thống kê chất lượng cuối năm, sổ theo dõi tiết học.

- Giám sát và ghi nhận việc thực hiện giờ giấc ra vào lớp và nghỉ tiết của giáo viên.

- Sắp xếp phòng học cho giáo viên thực hiện tiết thao giảng, tiết dạy ứng dụng công nghệ thông tin và báo cáo chuyên đề. Sắp xếp phòng kiểm tra giữa kỳ và cuối mỗi học kỳ.

- Hỗ trợ  ổn định tổ chức học viên trong buổi giáo dục ngoài giờ lên lớp, buổi lễ.

- Theo dõi, chấm điểm thi đua các lớp gồm: chuyên cần, nề nếp - tác phong, kỷ luật, học tập, lao động, vệ sinh, tham gia các hoạt động phong trào…và báo cáo kết quả thi đua hàng tuần, hàng tháng, cuối mỗi học kỳ và tổng kết năm học cho Ban Giám đốc.

- Theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời học viên vi phạm nội quy học viên nhất là vi phạm những điều nghiêm cấm học viên và báo cáo cho Ban Giám đốc.

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn giải quyết việc xin phép nghỉ học, nghỉ tiết của học viên.

- Phối hợp với các cá nhân, bộ phận khác trong Trung tâm thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, rèn luyện nhân cách và kỹ năng sống cho học viên.

- Thông báo cho giáo viên chủ nhiệm và phối hợp với giáo viên chủ nhiệm làm việc với phụ huynh khi học viên nghỉ nhiều ngày hoặc vi phạm nội quy học viên.

- Thiết lập và hoàn thiện hồ sơ kỷ luật của học viên. Tham gia họp Hội đồng kỷ luật để xử lý kỷ luật học viên.

- Xử lý học viên vi phạm theo đúng qui định

- Hồ sơ sổ sách: sổ điểm danh học viên, sổ đầu bài, sổ theo dõi kỷ luật học viên; hồ sơ kỷ luật học viên; sổ trao đổi giữa giáo viên chủ nhiệm và gia đình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.


Nhân viên:  NGUYỄN THỊ HUY ĐỨC

Điện thoại: 05103 818 990

Di động: 0905 673 967

Email: milkmilkduchuy@gmail.com

-

+) Công tác Thiết bị-CNTT:

- Phân loại các loại sách giáo khoa, sách tham khảo, các loại báo và tạp chí, thiết bị đồ dùng dạy học, dụng cụ thực hành thí nghiệm, dụng cụ dạy học.

- Quản lý và cho giáo viên mượn sách giáo khoa, sách tham khảo, thiết bị dạy học dùng chung, phát các loại sổ cho giáo viên; cho học viên mượn sách giáo khoa, sách tham khảo và các loại sách, báo tạp chí khác, thiết bị đồ dùng dạy học, dụng cụ thực hành thí nghiệm.

- Đề xuất mua sách, thiết bị đồ dùng dạy học, dụng cụ thực hành thí nghiệm. Cập nhật sách vào các loại sổ.

- Thống kê số lượt đọc sách, mượn sách, thiết bị dạy học của giáo viên và mượn sách của học viên vào cuối học kỳ, cuối năm. Thực hiện sơ đồ lượt đọc sách mỗi tháng.

- Tuyên truyền giới thiệu sách, báo…; hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học viên lựa chọn sách, báo… để đọc; hình thành thói quen làm việc với sách, báo… cho mọi người; tổ chức giới thiệu sách mới theo chủ đề, chủ điểm… và tổ chức các hoạt động văn hóa khác (chiếu băng hình, đĩa VCD, DVD tư liệu…) phục vụ cho việc dạy - học của giáo viên và học viên.

- Kiểm kê sách, báo… định kỳ hàng năm, đề xuất thanh lý sách, báo… cũ không còn sử dụng; tham mưu mua sắm, bổ sung sách mới cho từng năm học.

- Hồ sơ sổ sách: sổ mục lục thư viện sách giáo khoa, sổ mục lục thư viện sách tham khảo, sổ đăng ký tổng quát kho thư viện trường học, sổ mục lục thư viện sách giáo viên, sổ đăng ký cá biệt sách giáo viên, sổ đăng ký cá biệt sách tham khảo, sổ đăng ký sách giáo khoa, sổ cho mượn sách giáo viên, sổ cho mượn sách học viên, sổ lưu hóa đơn sách. Thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu các hoạt động nghiệp vụ của thư viện.

- Quản lý hồ sơ sổ sách liên quan đến công tác chuyên môn: sổ đăng bộ; sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ, sổ theo dõi và đánh giá của học viên;sổ ghi đầu bài hằng năm; Hồ sơ quản lý thiết bị giáo dục, thư viện.

- Theo dõi và cập nhật thông tin lên website của trung tâm theo đúng quy định.

+) Công tác thủ quỹ:

- Thực hiện đúng, đủ các loại hồ sơ, sổ sách thủ quỹ theo qui định.

- Thực hiện nhiệm vụ thu chi tài chính theo quy định của nhà nước, quyết định của Giám đốc và phiếu thu, chi của kế toán.

- Thu học phí và các khoản thu khác theo qui định.

- Cập nhật đủ, chính xác, kịp thời thu, chi và tồn quỹ tiền mặt của Trung tâm; báo cáo theo yêu cầu của Giám đốc trung tâm.

- Định kỳ mỗi tháng phối hợp với bộ tuyển sinh kiểm tra số học viên chưa đóng học phí và các khoản thu khác.

- Quản lý quỹ tiền mặt: kiểm tra số tiền trên phiếu thu, chi so với chứng từ gốc, tiền mặt lưu trữ tại két, được kiểm tra vào cuối ngày và khóa sổ và niêm két trước khi ra về.

- Cuối tháng làm báo cáo thu, chi. Kiểm kê quỹ tiền mặt.

- Hỗ trợ với kế toán một số việc theo quy định.

- Mua sắm, cấp phát văn phòng phẩm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.
NHÂN VIÊN: LÊ THỊ KIM THOA

Điện thoại: 05103 818 990

Di động: 0968490234

Email: 


- Quản lý các giấy tờ, công văn đi và đến của phòng QLĐT
- Phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của trưởng phòng;

- Thực hiện công tác tuyển sinh các lớp CDNN: MN, TH;

- Tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém cấp trung học phù hợp với nhiệm vụ được phân công.

- Vận dụng các sáng kiến kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng vào thực tế giảng dạy, giáo dục học sinh và làm đồ dùng, thiết bị dạy học cấp trung học phù hợp với nhiệm vụ được phân công.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, hình thành năng lực và phương pháp tự học của học sinh trung học.

- Hoàn thành các chương trình bồi dưỡng; tự học, tự bồi dưỡng trau dồi đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; tham gia các hoạt động chuyên môn.

- Tham gia tư vấn tâm lý, hướng nghiệp, dạy nghề cho học viên và cha mẹ học viên.

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, gia đình và các tổ chức xã hội liên quan để tổ chức, hướng dẫn các hoạt động giáo dục học sinh.

 

- Tổ chức, hướng dẫn các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hội thi cho học sinh.


NHÂN VIÊN: LÊ PHƯỚC BẢO DUY

Điện thoại: 05103 818 990

Di động: 0377409859

Email: 


Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của trưởng phòng;

- Thực hiện công tác tuyển sinh các lớp CDNN: THCS, THPT;

- Chuẩn bị giảng dạy: Soạn giáo án, lập đề cương bài giảng, chuẩn bị tài liệu, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy mô-đun được phân công giảng dạy.

- Giảng dạy mô-đun được phân công theo kế hoạch và quy định của chương trình.

- Đánh giá kết quả học tập của học viên, học sinh gồm: Soạn đề kiểm tra, coi kiểm tra, đánh giá kiểm tra định kỳ.

- Hoàn thiện các biểu mẫu, sổ sách quản lý lớp học được bố trí, phân công giảng dạy theo quy định.

- Biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy; góp ý kiến xây dựng chương trình, nội dung mô-đun được phân công giảng dạy.

- Tham gia thiết kế, xây dựng phòng học chuyên môn; thiết kế, cải tiến, tự làm đồ dùng, trang thiết bị giáo dục nghề nghiệp.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục và rèn luyện học viên, học sinh.

- Học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa, bồi dưỡng nâng cao; dự giờ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn, tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tham gia bồi dưỡng cho nhà giáo theo yêu cầu phát triển chuyên môn, nghiệp vụ.

- Tham gia công tác quản lý đào tạo, quản lý học viên, học sinh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng, giám đốc cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công.
Giới thiệu chung

Tổng số có: 05 thành viên
- Trưởng phòng: DOÃN BÁ NGUYÊN
Chức năng:

- Trực tiếp quản lý quá trình dạy và học các lớp liên kết đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học (hệ VLVH) , BTVH, dạy nghề phổ thông , Tin học – Ngoại ngữ.

- Lập kế hoạch và tham mưu với ban giám đốc về kế hoạch tuyển sinh hằng năm. Lập và theo dõi kế hoạch, chương trình giảng dạy lớp nghề phổ thông, các lớp BTVH, các lớp Tin học – Ngoại ngữ, phối hợp với các trường quản lý, điều hành kế hoạch dạy học các lớp liên kết.

- Quản lý hồ sơ và quá trình học tập của học viên, sinh viên;

- Phối hợp với các trường đối tác tổ chức các ký thi tuyển sinh, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp;

- Trực tiếp giải quyết các vấn đề có liên quan đến quá trình học tập của học viên, sinh viên.

LỊCH HỌC VÀ THI

Liên kết Website

select

Trang thông tin điện tử Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Địa Chỉ: 124B Trần Quý Cáp - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3812087
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập